Üldtingimused

 1. Üldsätted

  1. Veebilehte www.shareswall.ee (edaspidi „veebileht”) haldab Eesti osaühing Shareswall Eesti Oü, mis on registreeritud Eesti äriregistris registrikoodi 14131154 all ning mille registrijärgne asukoht on Halla 8, Tallinn (edaspidi „ettevõte”).

  2. Veebilehe ja selle kaudu pakutava tarkvara, toodete ja teenuste (edaspidi „teenused”) kasutamine ning asjaomasest kasutamisest tulenev õigussuhe Teie ja ettevõtte vahel on reguleeritud käesolevates tingimustes ja muudes veebilehe kasutamise suhtes kohaldatavates tegevuseeskirjades, suunistes, juhistes või põhimõtetes (edaspidi „üldtingimused”).

  3. Veebilehele teavet esitades või veebilehe kaudu kättesaadavat teavet või teenuseid kasutades sõlmite lõppkasutajana (edaspidi „kasutaja”) ettevõttega õigusliku kokkuleppe, nõustute üldtingimustega ning kinnitate, et Teil on õigus ja volitus üldtingimustega siduvalt nõustuda, sõltumata sellest, kas veebileht või selle mistahes osa konkreetset aktsepti nõuab või mitte.

  4. Ettevõtte tütar- ja sidusettevõtted võivad osutada teenuseid osaliselt või teatud jurisdiktsioonides (edaspidi „tütar- ja sidusettevõtted”). Käesolevaga kinnitate ja nõustute, et tütar- ja sidusettevõtetel on õigus Teile teenuseid osutada ning et Teie ja teenuseid osutavate tütar- ja sidusettevõtete vahelisele õigussuhtele kohaldatakse üldtingimusi.

  5. Kui Te üldtingimustega ei nõustu, ärge esitage veebilehele teavet ega kasutage veebilehe kaudu kättesaadavat teavet. Veebilehe ja teenuste kasutamine on keelatud, kui Te ei ole täisealine või siduva lepingu sõlmimiseks teovõimeline või kui teenuste kasutamine on Teie jaoks õiguslikult piiratud Teie elukoha, geograafilise asukoha või muude kõlblikkuskriteeriumide tõttu.

  6. Ettevõte võib üldtingimusi aegajalt omal äranägemisel muuta või täiendada. Üldtingimuste muudatused jõustuvad veebilehele postitamise kuupäevast, v.a juhul kui on märgitud teisiti. Olulistest muudatustest teatame vähemalt 10 päeva ette. Kui Te üldtingimuste muudatuste või täiendustega ei nõustu, olete kohustatud lõpetama veebilehe külastamise ja/või teenuse kasutamise.

 2. Teenused

  1. Veebilehe kaudu on võimalik postitada ja/või vaadata eraettevõtete kapitaliosaluste müügi- või ostupakkumisi ja kuulutusi.

  2. Veebilehe kaudu on võimalik postitada ja/või vaadata rahastuse pakkumisi (või pakkumise esitamise ettepanekuid) eraettevõtete kapitaliosaluste tagatisel.

  3. Ettevõte ja/või hoolikalt valitud kolmandad isikud võivad kasutajatele või teatud tüüpi kasutajatele pakkuda lisateenuseid.

  4. Üksikasjalikud eeskirjad ja suunised konkreetse teenuse kasutamiseks on kättesaadavad veebilehel ning moodustavad üldtingimuste lahutamatu osa.

  5. Ettevõte teeb pidevalt uuendusi, et pakkuda kasutajatele võimalikult mugavat keskkonda. Käesolevaga kinnitate ja nõustute asjaoluga, et ettevõte võib omal äranägemisel ja ette teavitamata teenuseid või funktsioone lisada, teenuseid muuta või täiendada või (alaliselt või ajutiselt) teenuste (või teenuste mis tahes osade) osutamise Teile või kasutajatele (või konkreetset tüüpi kasutajatele) lõpetada.

  6. Internetidünaamikast tulenevalt võib täna tasuta ja avalikult kättesaadavate ressursside suhtes juba homme kehtida tasu või juurdepääsupiirang ning artiklite asukoht võib menüüde, kodulehtede ja failide ümberkorralduste tõttu muutuda. Veebilehe kasutamine toimub üksnes Teie enda riisikol. Ettevõte ei saa garanteerida teenuse katkestuste ja vigade puudumist. Veebilehel avaldatavad dokumendid ja graafiline materjal võivad sisaldada tehnilisi ebatäpsusi või trükivigu. Veebilehel esitatud teabes võidakse teha mis tahes hetkel muudatusi.

 3. Piirangud

  1. Veebileht on ostu- ja müügihuviliste kohtumispaik ning selle ainus eesmärk on huvilisi teineteisele tutvustada. Ettevõttel ei ole siin aktiivset rolli ning ettevõte ei osale veebilehe kaudu või muul viisil tehingueelsetes läbirääkimistes, tehingu sõlmimisel või veebilehel pakutavatele osalustele ostja leidmisel.

  2. Eelkõige ei paku ettevõte ei kaudselt ega otseselt veebilehel kuulutatud võimalustega seoses investeeringualast või mis tahes muud liiki professionaalset nõu või soovitusi. Ettevõte ei osuta investeerimisteenuseid ega ole seotud investeerimistegevusega, sealhulgas finantsinstrumentidega seotud korralduste vastuvõtmise, edastamise või teostamisega ning finantsinstrumentide emissiooni või suunatud emissiooniga.

  3. Kuigi ettevõte kohaldab veebilehel avaldatava sisu (edaspidi „sisu”) kontrollimiseks ja seireks mõistlikkuse piires vajalikke hoolsuskohustusega seonduvaid meetmeid, ei taga ettevõte sisu terviklikkust, kõikehõlmavust või täpsust ega kiida heaks või soovita sisu mis tahes osa. Sisu kasutamine toimub Teie omal vastutusel. Sisu võib kasutada üksnes algse teabe hankimise otstarbel, edasiste hinnangute andmiseks ja edasiste uuringute läbiviimiseks. Soovitame küsida Teie asukohariigis kvalifitseeritud isikult professionaalset nõu.

  4. Veebilehe kaudu kättesaadavaks tehtud mis tahes tehnilise ja/või õigusliku taristu ning veebilehe kaudu kasutajatele kättesaadavaks tehtud lepingu- või dokumendimallide kasutamine toimub üksnes Teie enda vastutusel. Ettevõte selle eest ei vastuta.

  5. Veebilehe kättesaadavus ja sisu avaldamine ei ole käsitletav väärtpaberite levitamise või pakkumisena või väärtpaberite ostu- või müügiettepanekuna mis tahes isikule mis tahes jurisdiktsioonis, kui asjaomane levitamine, pakkumine või ettepanek on vastuolus kohalike seaduste või eeskirjadega. Eelkõige ei ole veebilehe sisu mõeldud levitamiseks, samuti ei ole see käsitletav väärtpaberite müügi- või ostupakkumisena või ettepanekuga müügi- või ostupakkumise tegemiseks Ameerika Ühendriikides või USA isikule või tema kasuks 1933. aasta väärtpaberiseaduse S-sätte (Regulation S) või muude kohaldatavate õigusaktide (sealhulgas väliskontode maksustamisnõuete seaduse) tähenduses. See hõlmab USA kodanikke (sh topelt-kodakondsusega isikud) või maksustamise tähenduses alalisi elanikke, eraettevõtteid, kooselupaare, usaldusfonde ja pärandvara.

 4. Registreerimine

  1. Ettevõte võib otsustada, et veebilehe teatud osad ning pakutav sisu ja/või teenused on kättesaadavad ainult kasutajatele, kes on veebilehel registreerinud kasutajakonto (edaspidi „kasutajakonto”). Asjaomased kasutajakontoga seotud õigused ja privileegid antakse ainult individuaalsel alusel ning üksnes registreeritud kasutajatele. Neid õigusi ei saa ettevõtte kirjaliku loata loovutada, all-litsentseerida, levitada, jagada, vaadata, kasutada või muul moel kellelegi edasi anda.

  2. Ettevõte võib moodustada erinevaid kasutajarühmi ning piirata teatud kasutajarühmade juurdepääsu ja/või muid veebilehe teatud osade, sisu või teenustega seonduvaid õiguseid.

  3. Ettevõte on pühendunud pettuste, rahapesu ja muu ebaseadusliku tegevuse tõkestamisele, järgib „tunne oma klienti” põhimõtet ning kohaldab muid asjakohaseks ja vajalikuks peetavaid meetmeid, ka juhul, kui kehtivad seadused ja eeskirjad selleks otseselt ei kohusta. Ettevõte kohaldab meetmeid, mis on olulises osas sarnased kehtivate rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist käsitlevates seadustes ja eeskirjades sätestatud meetmetele.

  4. Kasutajakonto registreerimiseks tuleb esitada ettevõtte poolt nõutavad isikuandmed, mis võimaldavad tuvastada Teie isiku ning mille põhjal ettevõte saab teha kõik vajalikud kontrolltoimingud. Käesolevaga kinnitate, et Teie poolt esitatavad andmed on tõesed, täpsed, ajakohased ja terviklikud. Käesolevaga nõustute oma registreerimis- ja kasutajaandmeid uuendama, et hoida andmeid ajakohaste ja täpsetena.

  5. Käesolevaga volitate ettevõtet tegema otse või kolmandate isikute kaudu vajalikke järelepärimisi Teie isiku tuvastamiseks ja/või pettuste tõkestamise meetmete kohaldamiseks, sealhulgas esitama päringuid avalikes domeenides või aruannetes sisalduvate isikuandmete, Teiega seotud pangakonto andmete või krediit-/deebetkaartidega seotud andmete kohta (nt nimi või kontojääk) ning astuma nende järelepärimiste või aruannete tulemuste põhjal mõistlikkuse piires vajalikuks peetavaid samme. Lisaks volitate kolmandaid isikuid, kellele päringud või taotlused on suunatud, asjaomastele järelepärimistele ja taotlustele kohaselt vastama.

  6. Ettevõttel on õigus põhjendusi esitamata keelduda kasutajakonto avamisest või piirata kasutaja avatavate või hallatavate kontode arvu.

  7. Kasutajakonto avamiseks tuleb valida kordumatu kasutajanimi ja salasõna (edaspidi „turvaelemendid”). Ettevõte võib võimaldada ja aktsepteerida ettevõte poolt piisavalt usaldusväärseks ja turvaliseks peetavate muud liiki turvaelementide kasutamist kasutajakonto kinnitamiseks ja sellele juurde pääsemiseks (nt ID-kaart, mobiil-ID). Turvaelementide avaldamine kolmandatele isikutele on rangelt keelatud. Käesolevaga võtate ainuisikuliselt vastutuse turvaelementide ohutus kohas ja salastatuna hoidmise eest. Turvaelementide kadumisest või vargusest või turvaelementide või kasutajakonto loata või ebaseaduslikust kasutamisest või selle kahtlusest teavitatakse ettevõtet viivitamata. Asjaomase teate saamiseni käsitletakse Teie isiklike turvaelementide abil veebilehele juurde pääsemist ja veebilehe kasutamist Teie enda tegevusena.

 5. Kasutajasisu

  1. Teie poolt loodud, üleslaaditud, postitatud, e-postiga saadetud, edastatud, kuvatud või muul moel veebilehel või veebilehe või teenuste kaudu kättesaadavaks tehtud sisu eest, sealhulgas ärikirjelduse, finantsteabe, fotode ja muu teabe (edaspidi „kasutajasisu”) eest vastutate Teie ainuisikuliselt.

  2. Olete kohustatud tagama, et Teie poolt esitatud kasutajasisu on ajakohane, täielik, õige, täpne ja mitteeksitav ning et selle suhtes ei kohaldata seadustes või eeskirjades sätestatud keelde või piiranguid ning et see ei ole kohatu või solvav.

  3. Käesolevaga nõustute, et müügivõimaluse/äriühingu postituse võib teha vaid ühe äriühingu kohta ning et postitust ei või muuta või redigeerida teise võimaluse või äriühingu pakkumiseks või müümiseks.

  4. Käesolevaga kinnitate, et Teil on kõik õigused ja volitused Teie esitatud kasutajasisu kasutamiseks vajalikus ulatuses, sealhulgas fotograafide või mis tahes fotode või muude autoriõiguste või muude intellektuaalomandi õigustega kaitstavate materjalide autorite ja/või õiguste omanike luba. Ettevõttel on õigus omal äranägemisel nõuda asjaomaste õiguste ja volituste kohta täiendavaid tõendeid.

  5. Ettevõte võtab endale õiguse, kuid mitte kohustuse, veebilehel või teenustes sisalduvat kasutajasisu eelnevalt kontrollida, läbi vaadata, märgistada, filtreerida, muuta, keelata või kõrvaldada. Kogu asjaomase kasutajasisu kõikide vajalike varunduskoopiate säilitamise eest vastutate ainuisikuliselt Teie.

  6. Ettevõttel on ainuõigus valida, millisel viisil kasutajasisu veebilehel otsitakse, kuvatakse, sellele juurde pääsetakse, seda alla laaditakse, kopeeritakse või muul moel kasutatakse. Ettevõttel on õigus käesolevast lepingust tulenevate õiguste teostamise käigus kasutajasisu muuta. Samuti võib ettevõte nõuda, et kasutajasisu osana kasutatavad fotod oleksid tehtud ettevõtte määratud fotograafide poolt.

  7. Käesolevaga kinnitate, et ettevõte ei vastuta Teie enda või mis tahes kolmanda isiku ees veebilehel või teenuste kasutamisel Teie poolt loodud, üles laaditud, edastatud või kuvatud kasutajasisu eest, ning et nimetatud kasutajasisu ja asjaomase tegevuse tagajärgede eest, sealhulgas ettevõttele tekitatud mis tahes kahju eest, vastutate ainuisikuliselt Teie. Samuti kinnitate, et olete teadlik, et ettevõte ei vastuta teiste kasutajate loodud, üles laaditud, edastatud või kuvatud kasutajasisu ega esitatud teabe täpsuse, terviklikkuse või ajakohasuse eest.

 6. Kolmandate isikute sisu

  1. Veebileht võib sisaldada hüperlinke teistele veebilehtedele, sisule ja ressurssidele, mida haldavad või pakuvad kolmandad isikud ning mille tegevuse üle puudub ettevõttel kontroll (edaspidi „kolmandate isikute sisu”). Selliste kolmandate isikute teenuste, tarkvara või kaupade kasutamise suhtes võivad kehtida Teie ja kolmanda isiku vahelised eraldi tingimused. Käesolevad üldtingimused Teie ja kolmandate isikute vahelist õigussuhet ei mõjuta.

  2. Veebilehte ja teatud teenuseid võidakse toetada reklaamitulu arvelt, mistõttu võidakse veebilehel kuvada reklaami ja müügipakkumisi. Käesolevaga nõustute asjaoluga, et ettevõte võib paigutada reklaami veebilehele tema poolt valitaval viisil, kujul ja ulatuses ning et seda võib eraldi teavituseta muuta. Samuti kinnitate, et olete teadlik asjaolust ja nõustute, et ettevõte ei vastuta asjaomaste reklaamide sisu eest.

  3. Ettevõte ei vaata läbi, hinda, kiida heaks kolmandate isikute sisu ega anna mis tahes kinnitusi. Ettevõte ei vastuta kolmandate isikute sisu täpsuse, asjakohasuse, autoriõiguste järgimise, õiguspärasuse või sündsuse ega ka sisu jätkuva kättesaadavuse eest. Ettevõte ei vastuta kolmandate isikute sisust tuleneva tegevuse või tegevusetuse eest ega asjaomasele sisule tuginemise eest.

  4. Ettevõte loobub selgesõnaliselt igasugusest vastutusest mis tahes viiruste, usside, Trooja hobuste, defektide või muude tõrgete eest, mille on põhjustanud kolmandate isikute sisu või mis tuleneb sellest või mis peitub selle sees või on seotud asjaomasele sisule juurdepääsu ja sisu kasutamisega.

 7. Maksetingimused

  1. Ostetud või kasutatud teenuste arve esitatakse vastavalt ettevõtte hinnakirjale, mis on kättesaadav aadressil https://shareswall.ee/media/filer_public/34/dd/34dd97a6-318f-4ad5-a6c7-63a396a8e32c/shareswall_pricing-est_3.pdf (edaspidi „hinnakiri”). Ettevõttel on õigus hinnakirja aegajalt ette teatamata omal äranägemisel muuta.

  2. Tasutav koguhind hõlmab toote või teenuse hinda ning sellele lisanduvat müügimaksu. Asjaomane müügimaks sõltub arve saatmise asukohast ning toote või teenuse tellimise hetkel kehtinud maksumäärast. Muude maksude või teenuste kasutamisega seonduvate maksete tasumise eest vastutate ainuisikuliselt Teie.

  3. Ettevõtte aktsepteeritavad maksevõimalused ja -meetodid on toodud veebilehel. Käesolevaga kinnitate, et olete teadlik makseandmete salvestamisest ettevõtte poolt, ning annate selleks oma nõusoleku. Teie kohustuseks on esitada ettevõttele arve saatmise andmed ja kontaktandmed ning viivitamata teavitada ettevõtet mis tahes asjaomastest muudatustest või täiendustest (sh e-posti aadress, krediitkaardinumber jne).

  4. Maksetähtpäevaks laekumata summalt võidakse arvestada viivist päevamääraga 0,5%. Nimetatud viivist hakatakse arvestama vahetult maksetähtpäevale järgnevast päevast. Lisaks viivise nõudmisele võidakse makse mittetähtaegse tasumise korral peatada Teie kasutajakonto. Samuti võidakse Teilt sisse nõuda inkassokulud ja sellega seonduvad kohtukulud.

  5. Kõik teenused müüakse valmiskujul ning tasutud summat ei tagastata, v.a juhul kui Teie ja ettevõtte vahel sõlmitud lepingus on sätestatud teisiti. Perioodiliste tellimuste eest tasutud summad ei kuulu samuti tagastamisele, sõltumata sellest, kas tellimus lõpetatakse enne tellimusperioodi lõppu. Sarnaselt kasutamata kontojäägile ei saa kinkekaarte, koode ja soodustusi rahaks vahetada ega tagastada, vahetada, edasi müüa või muul moel rahaks konverteerida. Tellimustasu ja kasutamata kontojääki ei saa üle kanda ega sellelt intressi arvestada.

 8. Kasutaja kohustused

  1. Käesolevaga nõustute kasutama teenuseid üksnes üldtingimustes sätestatud otstarbel ning kooskõlas kehtivate seaduste, eeskirjade ja asjaomastes jurisdiktsioonides üldtunnustatud tavade või suunistega. Veebilehti ja teenuseid kasutades käitutakse viisakalt ja lugupidavalt teiste kasutajate ja ettevõtte vastu. Eelkõige on keelatud kasutada veebilehti või teenuseid ebaseaduslikeks tehinguteks või toiminguteks, sealhulgas pettus, rahapesu või muu sarnane tegevus.

  2. Käesolevaga nõustute taotlema teenustele juurdepääsu üksnes veebilehe kaudu ning mitte kasutama roboteid, ämblikke, veebikaabitsaid või muid automaatseid andmesisestus- ja andmetöötlusvahendeid veebilehele ja teenustele automaatse juurdepääsu saamiseks, kui ettevõte ei ole Teile selleks eraldi luba andnud. Samuti kohustute oma tegevusega mitte segama või häirima teenuseid või veebilehe ja/või teenustega seotud servereid ja võrke.

  3. Veebilehe ja/või teenuste kasutamisega seonduvate pädevate asutuste teavitamise eest vastavalt kehtivatele õigusaktidele vastutate Teie ise.

  4. Sisule juurdepääsul ja sisu kasutamisel olete kohustatud piirduma isikliku ja sisekasutusega ning sisu mitte levitama, avaldama, üldsusele suunama või sellest tuletatud teoseid looma või asjaomast tegevust omalt poolt soodustama. Teenuste kaudu saadud sisu kasutamine või reprodutseerimine muu noteerimisteenuse või -vahendi jaoks või sellega seoses on keelatud.

  5. Teiste kasutajate andmete (seahulgas e-posti aadresside) püüdmine, kogumine ja töötlemine ilma vastava nõusolekuta on keelatud. Veebilehe või teenuste ning nendega seotud teabe või tarkvara kasutamine kaubanduslikul eesmärgil on keelatud.

  6. Veebilehe või teenuste modifitseerimine, mestimine, dekompileerimine, pöördassembleerimine, teisendamine, dekodeerimine ning pöördkonstrueerimine ning andmekaeve-, kogumis- või ekstraktimisvahendite või robotite, ämblike, veebikaabitsate või muude automaatsete vahendite või manuaalsete protsesside kasutamine veebilehe või teenuste seireks või kopeerimiseks on keelatud. Teenuste reprodutseerimine, dubleerimine, kopeerimine, müük ja edasimüük mistahes otstarbel on keelatud, kuid Teil on õigus soovitada veebilehti ja teenuseid teistele võimalikele kasutajatele.

  7. Teenustele juurdepääsemine ja teenuste kasutamine on keelatud ettevõtte otsestele või kaudsetele konkurentidele. Käesolevaga kohustute mitte andma, avaldama ega edastama teenuseid või sisu ettevõtte otsesele või kaudsele konkurendile. Ettevõte käsitleb konkurentidena näiteks veebipõhiste noteerimisteenuste ja muude äriteabeteenuste pakkujaid ning nende töötajaid, iseseisvaid töövõtjaid ja esindajaid. Nimetatud tingimusi rikkuvate klientide, eelkõige veebilehel automaatsete või manuaalsete vahenditega kuritahtlikke või liigseid otsinguid teostavate klientide kasutajakonto suletakse viivitamata ning neilt nõutakse täiendavat kasutustasu 500 euro ulatuses.

 9. Intellektuaalomandi õigused

  1. Ettevõttel säilivad kõik õigused (sealhulgas allpool määratletud intellektuaalomandi õigused), omandiõigus ja osalus seoses veebilehe ning selle aluseks oleva tehnoloogia ja andmetega, sealhulgas teenuste osutamise tulemusena tehtavate täienduste ja parendustega, sõltumata nende registreerimisest. Ettevõtte tehnoloogia aluseks oleva lähtekoodi või struktuuri või jada pöördkonstrueerimine, dekompileerimine, pöördassembleerimine, mestimine, kopeerimine, kasutamine, avaldamine, müük ja teisele isikule edasi andmine manuaalsete või automaatsete vahenditega (sealhulgas robotite, ämblike või muude automaatsete protsesside abil) on keelatud. Samuti on keelatud autorinime või autoriõiguste märke kustutamine või muutmine.

  2. Intellektuaalomandi õigused on kõik intellektuaalomandi õigused (mis tahes andmekandjatel hetkel eksisteerivad või tulevikus tekkivad õigused mis tahes versioonidele ja elementidele mis tahes keeles ja asjaomaste õiguste kehtivusajal), mis tulenevad õigusaktidest või tavaõigusest, lepingust või muust õigusallikast, sõltumata selle vormist, sealhulgas a) kõik autoriõigusega kaitstavate teostega seotud õigused, sealhulgas autoriõigused, isiklikud õigused, autoriõiguste taotlused, autoriõiguste registreerimised, sünkroniseerimisõigused; b) kaubamärkide, teenusmärkide, kaubanimede, logode ja disainiga seotud õigused ning kauba- ja teenusmärkide registreerimistaotlused ja registreerimised; c) ärisaladuste ja konfidentsiaalse teabe kaitsmisega seotud õigused; d) käesolevas määratluses sätestatutega sarnased õigused ning mis tahes muud immateriaalse varaga seotud varalised õigused; ja e) eelnimetatud õiguste kehtiv või hiljem taotletav, väljastatav või saadav jagunemine, jätkamine, uuendamine, uuesti väljastamine ja pikendamine (asjakohastel juhtudel ja asjakohases ulatuses).

  3. Ettevõtte kaubanimede, kaubamärkide, teenusmärkide, logode, domeeninimede ja muude selgesti eristuvate brändiatribuutide kasutamine on keelatud, kui üldtingimustes ei ole sätestatud teisiti või ettevõttega eraldi kokku lepitud.

  4. Käesolevaga kinnitate, et olete teadlik asjaolust ja nõustute, et kogu teabe eest (nt andmefailid, kirjalik tekst, fotod, videod või muud kujutised), millele Teil on juurdepääs veebilehe ja teenuste või nende kasutamise kaudu, sealhulgas kasutajasisu ja kolmandate isikute sisu, vastutab isik, kellelt asjaomane sisu pärineb ning et see võib olla kaitstud intellektuaalomandi õigustega, mis kuuluvad kasutajatele, sponsoritele või reklaamitellijatele, kellelt asjaomane sisu pärineb, või kolmandatele isikutele. Sisu (tervikuna või osaliselt) modifitseerimine, rentimine, liisimine, laenuks andmine, müük, levitamine või tuletatud teoste loomine on keelatud, kui ettevõte või asjaomase sisu omanikud ei ole selleks käesoleva lepingu või eraldi lepinguga vastavat luba andnud.

 10. Litsents

  1. Veebilehele või teenustele või nende kaudu kasutajasisu esitamise, postitamise või kuvamisega annate ettevõttele, tema tütar- ja sidusettevõtetele, levitajatele ja muudele isikutele, kellega ettevõte on sõlminud kokkuleppe teenuste osutamiseks, igavese, tagasivõtmatu, ülemaailmse, kasutustasuta, täielikult all-litsentseeritava lihtlitsentsi asjaomase kasutajasisu kasutamiseks, reprodutseerimiseks, modifitseerimiseks, kohandamiseks, tõlkimiseks, avalikuks esitamiseks, üldsusele suunamiseks, tuletatud teoste loomiseks, üleandmiseks, edastamiseks ja levitamiseks tervikuna või osaliselt ning kasutajasisu lisamiseks teistele teostele mis tahes tänapäeval kasutatavas või tulevikus välja töötatavas vormis või andmekandjal.

  2. Käesolevaga kinnitate, et Teil on asjaomaste litsentside andmiseks vajalikud õigused ja volitused.

  3. Käesolevaga nõustute andma asjaomase litsentsi ilma õiguseta saada selle eest tasu.

 11. Lõpetamine

  1. Käesolev leping on sõlmitud tähtajatult. Lepingu võib mis tahes ajal, mis tahes põhjusel või põhjust esitamata lõpetada. Asjaomane valikuvõimalus võib olla kättesaadav tellimisõiguste all kasutajakonto profiili kaudu.

  2. Ettevõte võib lõpetada või peatada lepingu ja kasutajakonto mis tahes põhjusel või põhjust esitamata mis tahes ajal, etteteatamisega või ilma. Asjaomane lõpetamine või peatamine jõustub koheselt või teates märgitud tähtajal. Kasutajakonto lõpetamisega või peatamisega tõkestatakse juurdepääs veebilehele ja teenustele, mis võib omakorda tähendada veebilehe või teenuste kasutamise keelamist tulevikus.

  3. Ilma et see piiraks punktis 11.2 sätestatut võib ettevõte teenuste kuritarvitamise või väärkasutuse tuvastamise korral mis tahes ajal seada kasutajakontole piirangud või kasutajakonto peatada või lõpetada. Kuritarvitamine või väärkasutus hõlmab solvavat keelekasutust, väär- või eksitava teabe esitamist, teenuste loata kasutamist, intellektuaalomandi õiguste rikkumist või mis tahes muud käitumist, mida ettevõte omal äranägemisel käsitleb ettevõtte eesmärgiga vastuolus olevana.

 12. Teated

  1. Käesolevaga annate ettevõttele nõusoleku Teiega ühenduse võtmiseks ettevõtte andmebaasides salvestatud kontaktidel, sealhulgas e-posti, tavaposti, telefoni, faksi, veebilehe postituste või kasutajakonto kaudu järgmisel eesmärgil: i) kasutajakonto või teenuste kasutamisega seotud põhjustel (sealhulgas võla sissenõudmiseks, vaidluse lahendamiseks või muul moel käesolevate üldtingimuste jõustamiseks) või vastavalt kehtivate õigusaktide nõuetele; ii) turundus-, müügiedendus- või muudel eesmärkidel, milleks olete kas eelnevalt nõusoleku andnud või milleks võidakse tulevikus nõusolekut küsida; iii) süsteemiteadete, tooteuuenduste ja teenustega seotud teadaannete edastamiseks. Kui Te ei soovi enam turundus- või müügiedendusalaseid teateid saada, võite neist alati loobuda, saates meile e-kirja või klõpsates Teile saadetud e-kirjas tellimusest loobumise lingile.

  2. Üldisemat laadi päringute tegemiseks palume meiega ühendust võtta e-posti aadressil info@shareswall.ee, meie veebipõhise kliendisuhete haldamise rakenduse kaudu või veebilehel esitatud muud kontaktide kaudu. Kõik õiguslikku tähendust omavad teated saadetakse posti teel ettevõtte registreeritud aadressil: Halla 8, Tallinn 10168, Eesti.

 13. Isikuandmete kaitse

  1. Ettevõte austab Teie privaatsust. Üldtingimuste osana on ettevõtte privaatsuspõhimõtetes sätestatud, millisel viisil võib ettevõte Teie isikuandmeid kasutada. Soovitame asjaomaste privaatsuspõhimõtetega tutvuda.

  2. Käesolevaga annate ettevõttele nõusoleku isikuandmete edastamiseks ja töötlemiseks väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, ka juhul, kui võrdväärne isikuandmete kaitse ei ole asjaomases jurisdiktsioonis tagatud.

 14. Vastutus ja hüvitamine

  1. Veebilehti ja teenuseid pakutakse valmiskujul ja saadaoleval kujul, ilma garantiita. Ettevõte ei anna veebilehe või teenustega seoses lubadusi, kinnitusi ega garantiisid, sealhulgas nende täpsuse, toimimise, mis tahes kinnitusele või kirjeldusele vastavuse või ilmsete või varjatud puuduste osas.

  2. Veebilehe või teenuste kasutamise kaudu materjalide alla laadimine või muul moel saamine toimub Teie omal äranägemisel ja vastutusel. Võimaliku asjaomase materjali allalaadimisest tuleneva kahju eest arvutisüsteemile või muudele seadmetele või andmete kaotamise eest vastutate ainuisikuliselt Teie.

  3. Ilma et see piiraks käesoleva lepingu muid sätteid, on ettevõtte vastutus välistatud maksimaalses ulatuses, mida võimaldavad kehtivad õigusaktid. Ettevõte vastutab üksnes oma kohustuste olulise, tahtliku rikkumisega põhjustatud otsese kahju eest, kui see ei ole tingitud kolmandate isikute (sealhulgas ettevõtte kolmandatest isikutest teenuseosutajate) tegevusest või tegevusetusest. Ka juhul, kui neid on vastavast asjaolust teavitatud, ei vastuta ettevõte, tema tütar- ja sidusettevõtted, juhid, direktorid, töötajad, esindajad või tarnijad mis tahes kaudse, erilise, juhusliku või tegevusest tuleneva kahju eest (sealhulgas saamata jäänud tulu, kaotatud ärivõimalused, kasutatavuse või andmete kaotus, äritegevuse katkestus, firmaväärtuse langemine või maine kahjustamine, mis tahes mittevaraline kahju), mis tuleneb käesolevast lepingust, sealhulgas i) teenuste või veebilehe kasutamine või kasutamise võimaluse kadumine; ii) viivitused või tõrked teenuste või veebilehe töös; iii) teenustele või veebilehele juurdepääsu kaudu levinud viirused või mis tahes pahavara; iv) sisu täpsus või usaldusväärsus; v) kasutajakonto peatamine; vi) rahulolematus veebilehe või teenustega; vii) vajadus muuta oma harjumusi või kasutajasisu. Ainsaks hüvitiseks ning ettevõtte lepingulise vastutuse ülempiiriks on ettevõttele käesoleva lepingu kohaselt makstud tasude tagastamine. Ühelgi juhul ega mis tahes põhjusel ei ületa ettevõtte vastutus nimetatud ülempiiri. Ettevõte, tema tütar- ja sidusettevõtted, juhid, direktorid, töötajad ja esindajad ei vastuta teenuste või veebilehe kasutamisest tingitud mis tahes kahju eest.

  4. Käesolevaga nõustute hüvitama ettevõttele, tema tütar- ja sidusettevõtetele, juhtidele, direktoritele, töötajatele ja esindajatele, ning neilt mitte sisse nõudma kahju, saamata jäänud tulu ja kulud (sealhulgas põhjendatud õigusabikulud), mis on tingitud veebilehe ja/või teenuste kasutamisest, sealhulgas kolmandate isikute õigusi või kehtivaid õigusakte rikkuva kasutajasisu lisamisest, tulenevatest nõuetest, süüdistuste esitamisest ja uurimise läbiviimisest.

  5. Teie ja teiste kasutajate vaheliste vaidluste korral nõustute mitte esitama ettevõtte, tema tütar- ja sidusettevõtete, juhtide, direktorite, töötajate ja esindajate suhtes asjaomasest vaidlusest tulenevaid või sellega seotud mis tahes nõudeid, nõudmisi ja kahju hüvitamise taotlusi. Samas jätab ettevõte endale õiguse asjaomastesse vaidlustesse üldtingimuste rikkumise korral omal äranägemisel sekkuda ning kaitsemeetmeid rakendada.

 15. Küpsised

  1. Veebileht kasutab kasutajasõbralikkuse huvides ning teenuste kasutamise anonüümseks jälgimiseks küpsiseid. See on veebilehtede puhul tavapärane praktika.

  2. Küpsised on väikesed tekstifailid, mille veebileht salvestab veebilehe sirvimisel Teie seadmesse. Küpsised salvestavad andmeid veebilehe kasutamise kohta. Küpsiseid ei kasutata isiku tuvastamiseks. Küpsiseid on võimalik brauseri tasandil vabalt hallata ja/või eemaldada.

 16. Muud sätted

  1. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, moodustavad üldtingimused kogu Teie ja ettevõtte vahelise lepingu ning reguleerivad veebilehe ja teenuste kasutamist (v.a teenused, mida ettevõte võib osutada eraldi sõlmitava kirjaliku lepingu alusel), asendades kõik varasemalt sõlmitud suulised ja kirjalikud kokkulepped ja vastastikused mõistmised seoses käesoleva lepingu objektiga.

  2. Käesolevaga kinnitate oma nõustumist asjaoluga, et kui ettevõte ei kasuta või jõusta talle üldtingimuste või kehtivate õigusaktide kohaselt ette nähtud mis tahes seaduslikku õigust või õiguskaitsevahendit, ei käsitleta seda asjaomastest õigustest loobumisena ning asjaomased õigused ja õiguskaitsevahendid jäävad ettevõttele endiselt kasutatavaks.

  3. Juhul kui üldtingimuste mis tahes säte tunnistatakse pädeva asutuse poolt kehtetuks või mittekohaldatavaks, asendatakse asjaomane säte kehtiva ja kohaldatava sättega, et saavutada üldtingimuste kavandatud eesmärk. Üldtingimuste ülejäänud sätted jäävad kehtima ning on endiselt jõustatavad.

  4. Käesolevaga kinnitate, et olete teadlik asjaolust ja nõustute, et tütar- ja sidusettevõtted ning ettevõtte esindajad on üldtingimuste kohaselt soodustatud kolmandad isikud ning neil on õigus soodustusi (või nende kasuks õigusi) andvaid üldtingimuste sätteid otseselt jõustada ning neile tugineda.

  5. Käesolev leping on poolte ning nende õigusjärglaste ja esindajate suhtes siduv. Käesolevast lepingust tulenevaid õigusi või selle alusel antud litsentse ei ole lubatud loovutada, all-litsentseerida ega muul viisil üle anda ilma ettevõtte eelneva kirjaliku nõusolekuta. Ettevõte jätab endale õiguse asjaomase nõusoleku andmisest omal äranägemisel keelduda.

  6. Üldtingimuste ning Teie ja ettevõtte vahelisele õigussuhtele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust, arvestamata kollisiooninorme käsitlevaid sätteid. Lepingu pooled kohustuvad lahendama üldtingimustest tulenevad lahkarvamused ja vaidlused heausklike läbirääkimiste teel. Ettevõttel on õigus ühepoolset kehtestada vaidluste kohtuvälise lahendamise kord. Kui pooled ei suuda vaidlust kohtuväliselt mõistlikult lahendada, nõustuvad pooled esitama üldtingimustest tuleneva vaidluse Eesti Vabariigi kohtute ainupädevusse. Eespool sätestatut arvestamata nõustute, et ettevõttel on lubatud rakendada mis tahes jurisdiktsioonis kohtuliku keelu määramist (või võrdväärset liiki kiiret õiguskaitsevahendit).